Nr postępowania DZ/RB/341/020/08

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Zadań uznane zostały następujące oferty: - dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3: oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62-052 Komorniki, z cenami brutto: - zadanie nr 1 ? 101.467,40 zł, - zadanie nr 2 ? 121.231,40 zł, - zadanie nr 3 ? 101.223,40 zł - dla zadania nr 4 oferta złożona przez Pawła Czubiela Zakład Malarski, ul. Grunwaldzka 69A/4, 60-312 Poznań, z ceną brutto 171.383,16 zł - dla zadania nr 5 oferta złożona przez Waltera Wiśniewskiego Zakład Usługowy FALCON, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto 78.702,20 zł - dla zadania nr 6 oferta złożona przez Pawła Czubiela Zakład Malarski, ul. Grunwaldzka 69A/4, 60-312 Poznań, z ceną brutto 156.892,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Oceny ofert dokonano odrębnie dla każdego z Zadań. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Dariusza Łuczaka Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 76,2 - zadanie nr 2 ? liczba uzyskanych punktów: 76,3 - zadanie nr 3 ? liczba uzyskanych punktów: 62,8 - zadanie nr 4 ? liczba uzyskanych punktów: 85,1 - oferta nr 2 ?złożona przez Waltera Wiśniewskiego Zakład Usługowy FALCON, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 63,8 - zadanie nr 3 ? liczba uzyskanych punktów: 73,5 - zadanie nr 4 ? liczba uzyskanych punktów: 80,1 - zadanie nr 5 ? liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 3 - złożona przez Pawła Czubiela Zakład Malarski, ul. Grunwaldzka 69A/4, 60-312 Poznań: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 64,3 - zadanie nr 2 ? liczba uzyskanych punktów: 64,4 - zadanie nr 3 ? liczba uzyskanych punktów: 64,6 - zadanie nr 4 ? liczba uzyskanych punktów: 100 - zadanie nr 5 ? liczba uzyskanych punktów: 84,4 - zadanie nr 6 ? liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 4 - złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62-052 Komorniki: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 100, - zadanie nr 2 ? liczba uzyskanych punktów: 100, - zadanie nr 3 ? liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji