Nr postępowania DZ/EL/341/036/08

Dostawa latarni sygnalizacyjnych i elementów naprawczych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę MSR TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 354.562,50 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? MSR TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji