Nr postępowania DZ/EL/341/027/08

Dostaw samochodów osobowych i dostawczych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadanie A (dostawa samochodów osobowych) ? oferty nr 5 złożonej przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ?Pol-Car? Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań z ceną brutto: 186.294,00 zł, - dla zadanie B (dostawa samochodów dostawczych) - oferty nr 3 złożonej przez ?JASZPOL? Sp. z o.o., ul. Łódzka 28, 95-100 Zgierz, z ceną brutto: 283.501,16 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? ACM Mari ? Car Sp. z o.o., ul. Metalowa 1, 60-118 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 98,45; dla zadania B: 96,50. - oferta nr 3 ? ?JASZPOL? Sp. z o.o., ul. Łódzka 28, 95-100 Zgierz, liczba uzyskanych punktów: dla zadania B: 100,00, - oferta nr 4 ? TRACK CENTRUM Sp. z o.o., ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin, liczba uzyskanych punktów: dla zadania B: 72,62, - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ?Pol-Car? Sp. z. o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 100,00, dla zadania B: 95,27, - oferta nr 6 ? ?WAWROSZ? Sp.j., ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko - Biała liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 74,44, dla zadania B: 90,71.
Data zamieszczenia informacji