Nr postępowania DZ/EL/341/032/08

Dostawa sprzętu komputerowego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań z ceną brutto: 102.965,56 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 2 ? ?Pozcom? Sp. z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,90.
Data zamieszczenia informacji