Nr postępowania DZ/RB/341/021/08

Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego podłużnego i poprzecznego ulic miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 uznana została oferta złożona przez p. Joannę Łowińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Łowińska Firma HUNTER, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z cenami brutto: ? zadanie nr 1 ? 372.514,80 zł, ? zadanie nr 2 ? 777.554,80 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Oceny ofert dokonano odrębnie dla każdego z Zadań. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: # oferta nr 1 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62-052 Komorniki: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 99,4 - zadanie nr 2 ? liczba uzyskanych punktów: 95,9 #oferta nr 2 ?złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych VIA Renata Rocławska, Wojciech Rocławski s.c., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 87-300 Brodnica: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 88,1 - zadanie nr 2 ? liczba uzyskanych punktów: 89 # oferta nr 3 - złożona przez Joannę Łowińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Łowińska Firma HUNTER, ul. Dębowa 49 / 15, 61-458 Poznań: - zadanie nr 1 ? liczba uzyskanych punktów: 100 - zadanie nr 2 ? liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji