Nr postępowania DZ/IB/341/030/08

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Nowotarskiej na odcinku od dworca kolejowego Poznań-Krzesiny do ulicy Garaszewo oraz dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ulicach Garaszewo-Tarnowska na odcinku od ulicy Nowotarskiej do wylotu W3 w rejonie ulicy Tarnowskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Tebodin-SAP-Projekt Poznań Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z ceną brutto: 510.570,00 zł. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Tebodin-SAP-Projekt Poznań Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji