Nr postępowania DZ/IB/341/045/08

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, dla remontu nawierzchni jezdni i chodnika wraz z wprowadzeniem ścieżek rowerowych w istniejący układ pasa drogowego ul. Przybyszewskiego (na odcinku od Ronda J. Nowaka- Jeziorańskiego do ul. J. H. Dąbrowskiego), oraz ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. J.H. Dąbrowskiego do ul. św. Wawrzyńca) w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań z ceną brutto: 570 000,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 ? TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,12.
Data zamieszczenia informacji