Nr postępowania DZ/IB/341/008/08

Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej
w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Łubieńską do skrzyżowania z ul. Marcelińską, włącznie ze skrzyżowaniami.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa oraz COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; z ceną brutto 19.493.707,99 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1- złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa oraz COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 - złożona przez firmę EUROVIA Polska S.A., ul. Fabryczna 20 B, 53-609 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 97,6.
Data zamieszczenia informacji