Nr postępowania DZ/IB/341/042/08.

Roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Gospodarskiej - budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Glebowej do ul. Szczepankowo w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. B. Brechta 7, z ceną brutto: 145.860,72 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? firma STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. B. Brechta 7, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji