Nr postępowania DZ/UL/341/136/06

Dostawa paliw płynnych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z ceną brutto 494.105,64 zł.
Data zamieszczenia informacji