Nr postępowania DZ/IB/341/047/08

przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu budowy wiaduktu kolejowego w km 300+312,62 linii kolejowej E 20 Warszawa ? Kunowice nad projektowaną ulicą Nowe Zawady w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Bilfinger Berger Polska S.A., ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa z ceną brutto: 16.943.923,50 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1- złożona przez firmę Bilfinger Berger Polska S.A., ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FEROCO S.A., ul. Chłapowskiego 19, 60-503 Poznań i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ?INTERCOR? Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 120, 42-431 Zawiercie, liczba uzyskanych punktów: 80,84.
Data zamieszczenia informacji