Nr postępowania DZ/El/341/035/08

Przetargu nieograniczonego na kserowanie, skanowanie lub drukowanie z nośnika elektronicznego oraz oprawę dokumentacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez CCS Druk Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 61-731 Poznań z ceną brutto: 210.023,00 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3 ? CCS Druk Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 61-731 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji