Nr postępowania DZ/UD/341/052/08

Remont nawierzchni jezdni ul. Limanowskiego w Poznaniu (odcinek od ul. Klonowica do ul. Jarochowskiego)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), przy ul. Gen. J. Zajączka 9, z ceną brutto: 175.285,23 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; POL-DRÓG Kościan ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 89,7, - oferta nr 3 - STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 82,5, - oferta nr 4 - SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji