Nr postępowania DZ/IB/341/055/08

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na budowę ulicy Osieckiej i ulicy Gostyńskiej na odcinku od ulicy Kościańskiej do ulicy Śmigielskiej, oraz na budowę ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Ostatniej do ulicy Gostyńskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pracownię Projektową ?MOST? s. c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo z ceną brutto: 213.500,00,00 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? TEBODIN -SAP-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 60,34. - oferta nr 2 ? Pracowania Projektowa ?MOST? s. c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji