Nr postępowania DZ/IB/341/053/08

Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kolektorze deszczowym D 500 mm w ul. Sianowskiej, przed wylotem A 55 do cieku Krzyżanka w Poznaniu wraz z przełożeniem gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 180mm

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę P.R.B.I. Podhorecki Sp. z o.o., z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Mickiewicza 28 C, z ceną brutto: 298.900,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? złożona przez firmę P.R.B.I. Podhorecki Sp. z o.o., z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Mickiewicza 28 C; liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji