Nr postępowania DZ/IB/341/034/08

Roboty budowlane w zakresie remontu wiaduktu w ciągu al. Solidarności nad ul. Wincentego Witosa w Poznaniu wraz z korektą dojazdów i wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę BILFINGER BERGER POLSKA S.A., ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, z ceną brutto: 5.974.473,30 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. jawna, liczba uzyskanych punktów: 89,80, - oferta nr 2 - INTOP Szczecin Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 50,30, - oferta nr 4 ? BILFINGER BERGER POLSKA S.A., liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 5 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 84,17, - oferta nr 6 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: MC Construction Sp. z o.o.; POLWAR S.A., liczba uzyskanych punktów: 85,44, - oferta nr 7 ? Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 73,18.
Data zamieszczenia informacji