Nr postępowania DZ/IB/341/056/08

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla ulicy Kamieńskiej na odcinku od ulicy Starachowickiej do ulicy Zieliniec, dla ulicy Zieliniec na odcinku od ulicy Kamieńskiej do ulicy Strzałkowskiej, dla ulicy Sobolowej na odcinku od ulicy Arkońskiej do ulicy Zieliniec, dla ulicy Starkowskiej na odcinku od ulicy Arkońskiej do ulicy Drwali, dla ulicy Warpińskiej na odcinku od ulicy Arkońskiej do ulicy Drwali, dla ulicy Zdunowskiej na odcinku od ulicy Arkońskiej do ulicy Zieliniec, dla ulicy Drwali na odcinku od ulicy Starkowskiej do ulicy Warpińskiej, dla ulicy Leśników na odcinku od ulicy Warpińskiej do ulicy Strzałkowskiej, oraz dla ulicy Uznamskiej na odcinku od ulicy Strzałkowskiej do ulicy Sarniej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 225 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez pana Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A-PROJEKT Adam Zwierski, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, z ceną brutto: 481.290,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? złożona przez p. Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A-PROJEKT Adam Zwierski, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 - złożona przez firmę Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 70,6.
Data zamieszczenia informacji