Nr postępowania DZ/UD/341/057/08

Wykonanie wymiany poręczy mostowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na wiadukcie *Piaśnicka* i wiadukcie *Al. Solidarności północny* nad PST w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę WUPRINŻ Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-465), przy ul. Straży Ludowej 35; z ceną brutto: 351.076,91 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? złożona przez firmę WUPRINŻ Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-465), przy ul. Straży Ludowej 35; liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji