Nr postępowania DZ/UD/341/060/08

Wykonanie ułożenia cienkich dywaników bitumicznych na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na ulicach miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę INTERASPHALT Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wlkp. (64-600), przy ul. Przemysłowej 3; z ceną brutto: 1.218.174,73 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? złożona przez firmę INTERASPHALT Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wlkp. (64-600), przy ul. Przemysłowej 3; liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji