Nr postępowania DZ/UD/341/083/06

Renowacja balustrad i osłon przeciwporażeniowych na południowej konstrukcji wsporczej w ciągu ul. Roosevelta w Poznaniu oraz renowacja balustrad nad zejściami do przejścia podziemnego pod ul. Towarową w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez METALBUD Przedsiębiorstwo Metalowo Antykorozyjne Roman Prałat, ul. Karkonoska 16, 60-415 Poznań, z cenami brutto: zadanie nr 1 ? 125 016,36 zł, zadanie nr 2 ? 98 942,96 zł, tj. łącznie 223 959,32 zł.
Data zamieszczenia informacji