Nr postępowania DZ/IB/341/063/08

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Nowotarskiej na odcinku od dworca kolejowego Poznań-Krzesiny do ulicy Garaszewo oraz dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ulicach Garaszewo-Tarnowska na odcinku od ulicy Nowotarskiej do wylotu W3 w rejonie ulicy Tarnowskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez pana Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A-PROJEKT Adam Zwierski, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, z ceną brutto: 299.998,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 58,76; - oferta nr 2 ? Pracownia Projektowa ?MOST? s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, liczba uzyskanych punktów: 83,64; - oferta nr 3 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów Budownictwa RBM Palicki, Golec, Wołoszyński Sp. j.; Michał Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inżynieria Komunikacji Drogowo-Ulicznej Michał Mikołajczyk; Michał Krüger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nap-Project Michał Krüger, liczba uzyskanych punktów: 86,13; - oferta nr 4 ? Adam Zwierski - A-PROJEKT Adam Zwierski, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji