Nr postępowania DZ/UI/341/007/08

letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 kwietnia 2008 roku do dnia 15 października 2008 roku ? sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, koszenie i usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych ? REJON VII ? WILDA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łukaszewicza 37A/1, z ceną brutto: 921.229,63 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 4: Krzysztof Skoczylas - ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37A/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji