Nr postępowania DZ/IB/341/054/08

Roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Modrej w Poznaniu na odcinku od ul. Grochowskiej km 0+000 do ul. Świt km 0+303,50, od ul. Świt do końca ulicy bez przejazdu (km 0+437,80), odnogi bocznej w lewo w km 0+222,00 długości 58,70m, odnogi w prawo w km 0+368,20 długości 49,30m.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto 2.096.106,73 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji