Nr postępowania DZ/IB/341/065/08

Roboty budowlane w zakresie:
- budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Głogowskiej na odcinku ul. Niegolewskich ? Rynek Łazarski ? ul. Sczanieckiej;
- przebudowy skrzyżowania ul. Głogowskiej z ul. Sczanieckiej;
- remontu jezdni i chodników ul. Głogowskiej na odcinku od budynku nr 72 do budynku nr 95
oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. firmy: ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Mickiewicza 28 C, oraz POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), przy ul. Wawelskiej 106, z ceną brutto 2.485.759,67 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. firmy: ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Mickiewicza 28 C, oraz POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), przy ul. Wawelskiej 106, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji