Nr postępowania DZ/IB/341/062/08

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla ulicy Wareckiej na odcinku od ulicy Kozienickiej do ulicy Chęcińskiej, dla ulicy Chęcińskiej na odcinku od ulicy Ożarowskiej do ulicy Oświęcimskiej, dla ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ulicy Chęcińskiej do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Danutę Ciszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Ciszewska, ul. Chocimska 50A, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 140.300,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów Budownictwa RBM Palicki, Golec, Wołoszyński Sp. j.; Michał Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inżynieria Komunikacji Drogowo-Ulicznej Michał Mikołajczyk; Michał Krüger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nap-Project Michał Krüger, liczba uzyskanych punktów: 64,61; - oferta nr 3 - Pracownia Projektowa ?MOST? s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, liczba uzyskanych punktów: 64,25; - oferta nr 4 - Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 47,13; - oferta nr 5 - Danuta Ciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Ciszewska, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji