Nr postępowania DZ/UD/341/061/08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni
i chodników ul. Szamarzewskiego (na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Polnej) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., z siedzibą w Pile przy ul. Wawelskiej 106 z ceną brutto: 1.414.307,16 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania, liczba uzyskanych punktów: 96,15. - oferta nr 2 ? ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji