Nr postępowania DZ/RP/341/051/08

Przetarg nieograniczony na usługi polegające na działaniach interwencyjnych
w przypadku prób włamania do parkomatów, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań z ceną brutto: 86.986,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji