Nr postępowania DZ/UD/341/078/08

Wykonanie remontu nawierzchni chodników
ul. Słupeckiej w Poznaniu (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Włocławskiej)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Budownictwo Drogowe KRUG Sp. jawna, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Zamkowej 30; z ceną brutto: 218.761,04 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę Budownictwo Drogowe KRUG Sp. jawna z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Zamkowej 30; liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 ? złożona przez firmę Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-616), przy ul. Sarmackiej 7; liczba uzyskanych punktów: 82,2
Data zamieszczenia informacji