Nr postępowania DZ/UD/341/073/08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni ul. Inflanckiej w Poznaniu (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wiatracznej - obie nitki).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Palędziu (62-070) przy ul. Nowej 49, z ceną brutto: 986.999,15 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100, - oferta nr 2 - STRABAG Sp. z o.o., Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 95,5, - oferta nr 3 ? SKANSKA S.A., Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 84,2, - oferta nr 4 ? POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., Piła, liczba uzyskanych punktów: 83,6.
Data zamieszczenia informacji