Nr postępowania DZ/UI/341/115/06

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie szatą roślinną ronda Kaponiera wraz z zaizolowaniem stropu pod tarczą ronda, zdrenowaniem terenu, rozprowadzeniem wewnętrznej sieci wodociągowej, wykonaniem instalacji nawadniającej, ozdobnym obrukowaniem

Zgodnie z art. 92 cyt. ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, z ceną brutto: 380.421,06 zł.
Data zamieszczenia informacji