Nr postępowania DZ/IB/341/077/08

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla ul. abpa Dymka na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Folwarcznej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pracownię Projektową ?MOST? S.C. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo - z ceną brutto 322.080,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Pracownię Projektową ?MOST? S.C. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? Tebodin SAP ? Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 76,19.
Data zamieszczenia informacji