Nr postępowania DZ/UD/341/076/08

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Roosevelta w Poznaniu (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Libelta)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 897.092,06 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 2 - Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o., Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,97, - oferta nr 3 ? POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., Piła, liczba uzyskanych punktów: 94,97, - oferta nr 4 ? STRABAG Sp. z o.o., Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 83,29.
Data zamieszczenia informacji