Nr postępowania DZ/UD/341/061/08

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Szamarzewskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Polnej)

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: W dniu 27.06.2008r. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, po przeprowadzeniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (najniższa cena ? 100%). Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., z siedzibą w Pile (64-920), przy ul. Wawelskiej 106, z ceną brutto: 1.414.307,16 zł. Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty nie została oprotestowana. W dniu 09.07.2008r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do przystąpienia do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (poprzez przedstawienie projektu umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy). W dniu 10.07.2008r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o rezygnacji z zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. W zaistniałej sytuacji Zamawiający może zastosować się do treści art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym ?jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego [?], zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny [?]. W związku z powyższym Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ich ponownej oceny tj. ofertę złożoną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 1.470.883,80 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT(stan na dzień 27.06.2008r.): Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania, liczba uzyskanych punktów: 96,15. - oferta nr 2 ? ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji