Nr postępowania DZ/UD/341/075/08

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Długiej w Poznaniu (na odcinku od ul. Garbary do ul. Półwiejskiej)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe ?Krug? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz z ceną brutto: 578.328,85 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 95,59; - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,77; - oferta nr 3 ? Budownictwo Drogowe ?Krug? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów:100,00, - oferta nr 4 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 91,69.
Data zamieszczenia informacji