Nr postępowania DZ/UI/341/069/08

Interwencyjna wymiana zarwanych odcinków przykanalików ulicznych studzienek ściekowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z ceną brutto: 128.100,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100, - oferta nr 2 ? Roman Tuczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny WOD.- KAN. I C.O., ul. Gdańska 6/6, 61-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 53.57.
Data zamieszczenia informacji