Nr postępowania DZ/IB/341/070/08

Roboty budowlane w zakresie budowy ul. Bohaterów Westerplatte w Poznaniu na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Góreckiej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez POL - DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 5.309.520,09 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 88,61, - oferta nr 2 - Skanska S.A., Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 99,48, - oferta nr 3 ? POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 4 ? STRABAG Sp. z o.o., Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 98,88.
Data zamieszczenia informacji