Nr postępowania DZ/UD/341/081/08

Wymiana balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym wzdłuż ul. Dworcowej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę WUPRINŻ Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-465), przy ul. Straży Ludowej 35; z ceną brutto: 680.686,95 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 2 ? złożona przez firmę WUPRINŻ Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-465), przy ul. Straży Ludowej 35; liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji