Nr postępowania DZ/IB/341/149/06

przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Bukowskiej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ZAKŁAD BRUKARSKI Wojciech Woźniak, ul. Śmiełowska 69, 60-114 Poznań z ceną brutto 148.313,19 zł.
Data zamieszczenia informacji