Nr postępowania DZ/UD/341/087/08

Roboty budowlane polegających na remoncie dwóch dźwigów (wind) zainstalowanych przy Moście Dworcowym w Poznaniu wraz z montażem systemu monitoringu.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) ) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji