Nr postępowania DZ/UD/341/092/08

Utwardzenie eko-tłuczniem porecyklingowym dróg gruntowych ul. Gryfińskiej (odc. Templińska ? Złotowska) oraz ul. Sąsiedzkiej (odc. Kotowo ? droga wzdłuż autostrady)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Bianka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp. z ceną brutto: 199.840,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3 ? Ryszard Bianek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp., liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji