Nr postępowania DZ/IB/341/095/08

Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Bułgarskiej związanej z budową ścieżek rowerowych (etap I cz.2 - odcinek od ul. Szamotulskiej włącznie ze skrzyżowaniem, do ul. Szpitalnej oraz etap I cz.3 - odcinek od ul. Szpitalnej włącznie ze skrzyżowaniem, do ul. Bułgarskiej) oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo-Budowlany?, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto 1.588.245,78 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j.; Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo-Budowlany?, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o.; P.R.B.I. ?PODHORECKI? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 90,06.
Data zamieszczenia informacji