Nr postępowania DZ/UD/341/091/08

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Zielonej w Poznaniu (na odcinku od ul. Strzeleckiej do Placu Bernardyńskiego)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., z siedzibą w Pile (64-920), przy ul. Wawelskiej 106, z ceną brutto po dokonaniu poprawienia stwierdzonych omyłek rachunkowych: 447.096,12 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,5; - oferta nr 2 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. jawna, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz; liczba uzyskanych punktów: 78,8; - oferta nr 3 ? POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 - Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5 b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 87,5.
Data zamieszczenia informacji