Nr postępowania DZ/UI/341/104/08

Dostawa koszy ulicznych stalowych montowanych na słupkach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Franciszka Pioska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KONSTALMET, ul. Szkolna 1, Gąsiorowice, 47-133 Jemielnica, z ceną brutto 113.862,60 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 2 ? złożona przez Franciszka Pioska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KONSTALMET, ul. Szkolna 1, Gąsiorowice, 47-133 Jemielnica; liczba uzyskanych punktów: 100 Oferta nr 3 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowe ?SKATOM? Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany; liczba uzyskanych punktów: 77,78 Oferta nr 4 ? złożona przez Krzysztofa Kałuziaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?KA-TECH?, Borzewisko 24, 98-210 Sieradz; liczba uzyskanych punktów: 74,59.
Data zamieszczenia informacji