Nr postępowania DZ/UI/341/090/08

Remont nawierzchni chodników ul. Kościuszki w Poznaniu (na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Łukaszewicza).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Ks. I. Posadzego 5B - z ceną brutto: 557.346,42 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Mark Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Ks. I. Posadzego 5B, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 3 - TOR-MEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-104) przy ul. Głogowskiej 214, liczba uzyskanych punktów: 85,18, - oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392 - liczba uzyskanych punktów: 94,25.
Data zamieszczenia informacji