Nr postępowania DZ/UD/341/099/08

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników w ul. Drzymały w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z ceną brutto: 395.280,05 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 93,68; - oferta nr 2 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 81,42. - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,03; - oferta nr 4 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 5 ? Inżynieria Lądowa Viapol Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,88,
Data zamieszczenia informacji