Nr postępowania DZ/UD/341/105/08

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Omańkowskiej w Poznaniu (na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do ul. Obornickiej).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto 2.890.945,95 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? COLAS Polska Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 - Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, liczba uzyskanych punktów: 95,31.
Data zamieszczenia informacji