Nr postępowania DZ/UI/341/067/08

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie 2008/09 ? odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych oraz zbieranie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: - Rejon I (Stare Miasto Centrum) - Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 5.477.703,01 zł; - Rejon II (Stare Miasto Północ) ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 4.455.062,70 zł - Rejon III (Nowe Miasto Północ) ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 3.706.924,26 zł. - Rejon IV (Nowe Miasto Południe) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 4.890.329,07 zł - Rejon V (Grunwald) ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 5.006.911,78 zł, - Rejon VI (Jeżyce) ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 5.687.614,22 zł - Rejon VII (Wilda) ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzacy działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 2.867.451,48 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1- złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu I: 100, dla Rejonu VI: 100; - oferta nr 2 - złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Rejonu II: 100;. - oferta nr 3 - złożona przez Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzacy działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Rejon III: 100, Rejon IV: 100, Rejon V: 100, Rejon VII: 100.
Data zamieszczenia informacji