Nr postępowania DZ/IB/341/128/06

przetarg nieograniczony na rewaloryzację szaty roślinnej w pasach drogowyh miasta Poznania wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną-ul.Szwedzka(z.A),ul.Mieszka I,Połabsak,Stróżyńskiego,Szeligowskiego,Szymanowskiego(zad.B)

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla zadania A ? oferta złożona przez AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno z ceną brutto 89.913,96 zł, - dla zadania B ? oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową ALKOM mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto 167.766,72 zł.
Data zamieszczenia informacji