Nr postępowania DZ/UD/341/109/08

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Kantaka w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 30, z ceną brutto: 294.041,85 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp.j., ul. Zamkowej 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji