Nr postępowania DZ/IB/341/112/08

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla
ul. Dzięgielowej (na odcinku od ul. Umultowskiej do ul. Naramowickiej) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Łabno STUDIO ML, z siedzibą w Poznaniu (61-064), os. Przemysława 5 B/2; z ceną brutto: 439.200,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Biuro Inżynieryjno Techniczne KARO Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (60-171), przy ul. Żmigrodzkiej 41/49; liczba uzyskanych punktów: 74,23; - oferta nr 2 - Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Łabno STUDIO ML, z siedzibą w Poznaniu (61-064), os. Przemysława 5B/2; liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji